Lyngdal Båtforening
Brukere online
· Gjester online: 1

· Medlemmer online: 0

· Antall medlemmer: 26
· Siste medlem: Erling
Lover

LOVER FOR LYNGDAL BÅTFORENING, stiftet 1. juli 1971 - lovene er revidert 6. februar 1994 og 25. februar 2013.

§ 1.  Foreningens navn:
Foreningens navn er "Lyngdal Båtforening" og dens initialer er LBF.

§ 2.  Formål:
LBF's formål er å ivareta medlemmenes interesser slik at forholdene legges best mulig til rette for utøvelse av båtsporten, samt bidra til å øke medlemmenes kunnskap om navigasjon, styringsregler, motorkunnskap, bruk
og behandling av båten, båttyper m.v.

§ 3.  Medlemskap:
For å kunne være/bli medlem i LBF må man være bosatt i Lyngdal kommune, søknad sendes til LBF's styre som treffer avgjørelse om medlemskap.
Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig til formannen innen 31. desember.
Medlem som "EIER" (se definisjon på eier, § 9) båtplass kan beholde sin båtplass og medlemskap i LBF i inntil 5 år, dersom medlemmet midlertid flytter ut av Lyngdal kommune, men beholder sin BOLIG.  (Gjelder ikke fritidseiendom).  Dersom oppholdet utenfor Lyngdal kommune skulle strekke seg utover nevnte tidsrom, må det søkes LBF's årsmøte om forlengelse med ETT år av gangen.
Medlemmer som ved sin adferd virker til skade for foreningen, misbruker LBF's merker, stander, flagg og ikke retter seg etter LBF's lover, kan ekskluderes fra foreningen.  Foretar medlemmet en slik forseelse, skal styret gi medlemmet skriftlig advarsel.  Ved gjentagende forseelse, kan årsmøtet, etter forslag fra styret ekskludere medlemmet fra LBF.

§ 4.  Styret:
LBF skal ledes av et styre som har sin bopel i Lyngdal kommune.

Styret består av:
- Formann
- Kasserer
- Fire styremedlemmer

Styret velger selv innen sin midte:
- Nestformann
- Sekretær
Styret utpeker nødvendig oppsynsmann for båthavnene.  Styret er beslutningsdyktig når minst fire (4) styremedlemmer er til stede.  Møte ledes av formann, i hans fravær nestformann.  Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.
Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger, ivaretar LBF's økonomi og dens tarv forøvrig.

Styret sammenkaller til møte og arrangerer om mulig sammenkomster o.l. for foreningens medlemmer.
Styret bestemmer flagg- og etikkreglement.  Styret kan nedsette prosjektgrupper for utredning av spesielle spørsmål.

§ 5.  Årsmøte:
Styret innkaller til årsmøte, innkallelsen gjøres skriftlig eller ved avertissement i lokalpressen.  Innkallelsen gjøres med minimum 14 dager varsel.  Dersom lovendringsforslag skal drøftes gjøres dette oppmerksom på i innkallelsen.
Årsmøtet avholdes i løpet av februar måned.
For å kunne delta på årsmøtet må man være opptatt som medlem i LBF senest, dagen før årsmøtet.
Medlemskapet er personlig.  Stemmerett kan kun utøves ved personlig fremmøte.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innlevert til styret senest i løpet av desember måned.  Årsmøtebeslutninger (unntatt lovendringer, se § 10) vedtas med simpelt flertall.  

Årsmøtet behandler:
Styret fremlegger for behandling på årsmøtet:
- Årsberetning.
- Regnskap pr. 31. desember.  Regnskapet fremlegges i revidert stand.
- Forslag til kontingent til LBF.
- Forslag til avgifter - så som slippleie, helårsleie/vinterleie for båtplasser, gjesteleie o.l.
Eventuelle forslag om endring i forholdene  vedrørende eksisterende båtplasser kan kun stemmes over av de medlemmer som "eier" båtplassene.
- Forslag til tilskudd til festkomiteen.
- Lovendringsforslag behandles i henhold til § 10.

Årsmøtet velger (Valget foretas skriftlig):
Til styret:
- Formann.
- Kasserer.
- To (2) styremedlemmer.
- To (2) vararepresentanter.
Formann og kasserer velges for to år av gangen, men slik at de skifter annet hvert år.
Revisorer:
- To (2) revisorer.
Festkomitè:
- Formann.
- To (2) medlemmer.
Valgkomitè:
- Formann.
- To (2) medlemmer.

LBF's kandidater til Havnestyret:
- Årsmøtet velger LBF's kandidat med vararepresentant til Lyngdal Havnestyre.  Det endelige valget foretas av Lyngdal kommunestyre.
Havnestyretvalget følger kommunevalget.

Eventuelt:
- Saker som tas opp under eventuelt kan ikke settes under avstemning.

§ 6.  Ekstraordinært årsmøte:
Når styret finner det nødvendig, eller minst 1/6 av medlemmene skriftlig anmoder om det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte.  Innkallelsen skal være skriftlig og gis med minst 14 dagers varsel.

§ 7.  Valgkomiteen:
Basert på innkomne forslag og egne utplukkede kandidater, utarbeider valgkomiteen forslag til personer som årsmøtet kan velge til tillitsverv, i LBF.

§ 8.  Festkomiteen:
Festkomiteens oppgave er i løpet av året å arrangere hyggelige sammenkomster, for LBF's medlemmer med familie.

§ 9.  Båtplasser:
1. "EIER" i Lover for LBF er pr. definisjon medlem som har kontrakt på båtplass og har betalt gjeldende innskudd.
2. "LEIETAKER" er medlem/ikke medlem som ikke har betalt innskudd, men betaler leie for den tiden som er avtalt med LBF.
3.  LBF eier alle båtplassene, for å kunne "EIE" båtplass må en være medlem av LBF.
4.  Alle "EIERE" og "LEIETAKERE" forplikter seg til å fortøye båten på en forsvarlig måte, med påmonterte strekkavlastere.

Styret skal føre register over båtene som ligger i båthavner som administreres av LBF.  Båthavnene må kun brukes til lystbåter og ikke båter som brukes i lukrativt øyemed.
Når "eieren" ikke bruker båtplassen, skal båtplassen stilles til disposisjon for LBF.  Styret i LBF sørger for at båtplassen tilbys utleid til det medlemmet som står øverst på ventelisten for båtplass.  Båtplasser kan leies av ikkemedlemmer dersom dette ikke er til hinder for noen av LBF's medlemmer.  Leieforholdene må ikke bli til hinder for at "eieren" får båtplassen tilbake når behovet på nytt melder seg.
Privat fremleie er forbudt.
Styret plikter å føre tørnliste over medlemmer som ønsker båtplass.  Det enkelte medlem kan kun tildeles en (1) båtplass.

Når et medlem som "eier" båtplass ikke lenger ønsker å beholde båtplassen, skal medlemmet få tilbake sitt båtplassinnskudd.  Tilbakebetalingen kan ikke skje før nytt medlem har overtatt båtplassen.  Tildeling av båtplasser foretas av LBF's styre.  Når en båtplass blir ledig, skal styret tilby førstemann på tørnliste plassen.  Dersom førstemann ikke ønsker båtplassen, tilbys den til nestemann osv.  Før den nye "eieren" overtar båtplassen, må båtplassinnskuddet være innbetalt.  De som står på tørnlisten for bytting av båtplass, har førsteretten til å overta ledige plasser. 

Dersom "båtplasseier" dør, kan båtplassen overdras til ektefelle, samboer, barn eller barnebarn.  Samboer må være arveberettiget for å kunne overta båtplassen etter disse regler.  Båtplassen kan ikke overdras til andre arvinger, eksempelvis svigerbarn, oldebarn eller lignende. 
Betingelsen for at en av de ovenfor nevnte skal kunne overta båtplassen, er at vedkommende fyller betingelsene for å bli medlem i LBF og er /blir  medlem i LBF.
Det utstedes ny båtplasskontrakt mellom arving og LBF.  Beløpet for båtplassinnskudd forandres ikke.  Øvrige betingelser blir etter gjeldende båtplasskontrakter.

§ 10.  Lovendringer:
Forslag til endringer eller tillegg til LBF's lover må være innlevert til styret senest i løpet av desember måned.
Styret behandler forslaget og sender det ut til alle medlemmene, for orientering og kommentarer.  Utsendelsen gjøres minst 14 dager før årsmøtet.  Endringsforslaget føres opp på dagsorden og drøftes på årsmøtet.  Etter årsmøtebehandling redigerer styret lovteksten og sender den nye lovteksten ut til alle medlemmene for avstemning.  Svarfrist minst 14 dager.  Lovendringsforslag må vedtas med minst 2/3 flertall.  Stemmeberettiget er de som var registrert i LBF dagen før årsmøtet.  Styret sørger for at eventuelle endrede lover blir sent ut til medlemmene før desember måned.

§ 11.  Æresmedlem:
Medlemmer eller andre som har ytt foreningen spesielle tjenester kan, etter forslag fra styret, av årsmøtet, innvoteres som Æresmedlemmer i LBF.  Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.  LBF betaler æresmedlemmets kontingent til KNMF.

§ 12.  Eskadreturer:
Ved foreningens eskadreturer, eller hvor foreningens båter opptrer samlet og offisielt, må kun det norske flagg og foreningens offisielle standard merker, føres på båten.

§ 13.  Oppløsning av LBF:
Oppløsning av LBF kan kun skje etter at saken først har vært drøftet på et ordinært- eller et ekstraordinært årsmøte.  Dersom stemningen på dette årsmøtet er for oppløsning av foreningen, sendes spørsmålet ut til alle medlemmene, for avstemning.  Avstemningen gjøres skriftlig.  Skal foreningen bli oppløst må minst 2/3 av medlemmene stemme for oppløsningsforslaget.  Kapitalen som måtte forefinnes i foreningen, bli av et avsluttende medlemsmøte, å overføre til humanitære formål.

LBF's lover kan lastes ned, filen finnes under "nedlasting" i menyen.Logg inn
Brukernavn

PassordGlemt passordet?
Få nytt ved å klikke her.